מרכז הדמייה לצילומי רנתגן וסיטי שיניים ו לסתות
פנורמה מכונים  בע"מ
לפרטים מלאים
נא לצלם את מר/גב':
צילום פנורמי דיגיטלי
למשלוח דוא"ל - email
Digital Panoramicלמלא בתחתית הדף
תוכנה + CD
אחר
Other
סטטוס פריאפיקאלי
Periapical Survey
צילומי נשך 2x
Bite Wings x2
סטטוס מקביליות מיוחד
Status Paralel Tech
צילומי נשך 4x
Bite Wings x4
צילומי נשך אנכי
Bite Wings Vertical
צילום אוקלוזלי עליון
Occlusals Up
צילום אוקלוזלי תחתון
Occlusals Down
צילום סינוס
Max. Sinus X-Ray
פרקי לסת (פתוח-סגור)
T.M.J. (Open-Closed)
צילומים פריאפיקאליים
Individual Periapicals
18
17
16
15
14
13
12
11
21
22
23
24
25
26
27
28

48
47
46
45
44
43
42
41
31
32
33
34
35
36
37
38
צילומי אורתודונטיה - בתאום מראש
צילום פנורמי דיגיטלי
Digital Panoramic X-Ray
דיסק
CD
צילום צפלומטרי דיגיטלי צדדי
Cephalometrix X-Ray, Lateral
אחורי/קדמי
PA
תמונות פנים ושיניים
Dental & Orthodontic Photos
מטבעי לימוד אבחנתיים
Orthodontic Study Models
שרטוט ואנליזה
Computerized Ceph
שם הרופא:
דוא"ל:
טל.:תאריך:
הערה: